پنل دانشجویان    آخرین رویدادها    
  مشاوران روشنگر فردای ایرانیان بنیانگذار MBA حرفه ای در سازمان آموزش فنی حرفه ای و mini MBA در ایران
تماس با ما مقالات مدیریتی نمایندگی ها گالری فیلم و عکس ثبت نام اتاق اساتید محصولات و خدمات صفحه اصلی
 
 

 
 سناريوهاي هوشمند براي فرآيند جذب سولفيد هيدروژن در برج شيرين سازي گاز پارس جنوبي
 سنتز كريستالهاي زئوليت 5A توسط روش ميكروامولسيون
 سنتز مقايسه اي نانوكاتاليست Ni-Co/Al2O3-MgO با نسبت Al/Mg=5 به روش تلقيح و سونوشيمي جهت استفاده درتوليد گاز سنتز  
 سنتز نانو ذره نوين TiO2 دوپ شده باFe وCd بررسي اثر فوتوكاتاليستي و مكانيسم حذف باكتري  
 سنتز نانوكامپوزيت پلي آنيلين با استفاده ازهيدروكسي پروپيل سلولز به عنوان پايداركننده درمحيط آبي  
 سنتز نانوساختارهاي پرايسلرنهش يافته برروي سيليكا و كاربرد آنها براي حذف رنگ متيلن بلو ازمحلولهاي آبي  
 سنتز و پوششدهي نانوذرات مغناطيسي با استفاده از پلياتيلنگليكول و بررسي تثبيت آنزيم سلولاز بر آنها  
سنتز و امكان سنجي بكارگيري بازدارنده جديد دوست دار محيط زيست جهت جلوگيري از تشكيل رسوبات معدني در مخازن نفت  
سنتز و ارزيابي خواص جذب سطحي زئوليت Si-CHA در شيرين سازي گازطبيعي  
 سنتز و بررسي مشخصات نانو پروسكايت LaFeO3 به روش سل ژل - سيتراتي و پچيني  
 سنتز و تعيين مشخصات نانو پودرهاي دي اكسيد تيتانيوم دوپ شده با بور به روش سنتز شيميايي در فاز بخار  
 سنتز و تعيين خصوصيات Ce-SAPO-34 نانوساختاربا استفاده از قالب TEAOH و تابش امواج فراصوت جهت استفاده درتبديل متانول به الفين ها  
 سنتز و تعيين خصوصيات نانو پودر CuO/ZnO/Al2O3 به روش احتراقي نيترات اوره  
 سنتز و تعيين خصوصيات نانوميله هاي بوهميت: تاثير سود وهيدروكسيدپتاسيم بر اندازه نانوميلهها  
 سنتز وينيل استات/ دي بوتيل مالئات به روش پليمريزاسيون راديكالي انتقال يد  
 سنتز پايه Al2O3-ZrO2با زيركونياي بالا به روش رسوبي جهت نشاندن Ni وMo به روش تلقيح به عنوان نانوكاتاليست حذف تيوفن از سوختها  
 سنتز جاذب پلي آميداكسيم برروي نشاسته سيب زميني و تعيين مشخصات آن  
سنتز سيليكاي نانو ساختار و كاربرد آن در سامانه هاي رهايش كنترل شده دارورساني  
 سنجش خطرات ، حوادث و پيامدهاي ناشي از نشت گازH2Sدرصنايع نفتي و خطوط انتقال  
سينتيك حذف مواد آلي در راكتور بيوفيلمي بستر متحركMBBR  
 ساخت نانو جاذب كربني جهت جذب و جداسازي اتان از گاز طبيعي  
 ساخت نانو جاذب هيبريديSiO2-MOF به منظور ذخيرهسازي متان  
 ساخت نانوكاتاليست مونوليتي كبالت موليبدن بر پايه نانولولههاي كربني و -بررسي عملكرد آن در فرآيند گوگردزدايي هيدروژني نفتا  
 ساخت نانوذرات نقره برپايه اكسيدآهن و استفاده از آن به عنوان كاتاليست درواكنش اكسيداسيون دما پايين منوكسيد كربن  
ساخت و ارزيابي فيزيكوشيميايي نانوكاتاليستهاي آلومينا و آلوميناي هيبريدي با نانو لولههاي كربني جهت استفاده در فرآيند كلاوس  
ساخت و ارزيابي عملكرد غشاي تركيبي Na-X/SOD براي جداسازي هيدروژن  
ساخت و شبيه سازي غشاء كامپوزيتي پلي آميد نانولوله كربني به منظور جداسازي آب - اتانول به روش تراوش تبخيري  
 ساخت پلاسميدنوتركيب حامل ژن عامل توليد پروتئين BMP-2  
 ساخت غشاهاي نانو كامپوزيتي پلي يورتان/سيليكا با سه نوع نانو ذر ه مختلف همراه با بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي تراوايي  
 ساخت، تعيين مشخصات و عملكرد غشاء نانوكامپوزيت ماتريميد 5218 سيليكا در جداسازي دياكسيدكربن  
شناسايي و استخراج تركيبات استرولي شاهدانه  
 شبيه سازي CFD جريان دوفازي گاز ذره دركانال با سطح مقطع مستطيلي مارپيچ  
 شبيه سازي CFD جريان سنج توربيني با استفاده ازديدگاه قاب چرخان  
 شبيه سازي فرآيند جداسازي مخلوط آزئوتروپيك آب وفنول با انواع حلال ها به صورت همگن و ناهمگن  
شبيه سازي مقياس حفره فرآيند تخليه در نسبتهاي كوچك گرانروي توسط الگوريتم تجمع انتشار محدود  
 شبيه سازي مخزن اختلاط و بررسي زمان اختلاط و توزيع غلظت در سيستم هاي دو فازي جامد- مايع باديناميك سيالات محاسباتيCFD  
 شبيه سازي ناپايايي آرام در خطوط لوله فشار بالا انتقال گاز طبيعي درشرايط غيرهمدها  
شبيه سازي و كنترل سيستم بودار كننده ي گاز طبيعي از نوع كنارگذر  
شبيه سازي و بهينه سازي فرايند بنزن تولوئن زايلن بر مبناي معيارهاي اقتصادي و اكسرژي با استفاده از الگوريتم ژنتيك  
 شبيه سازي و بهينه سازي برج جذب co2با استفاده ازشبكه عصبي مصنوعي  
 شبيه سازي و بررسي پديده هاي انتقال درعمل تزريق گازدرچشم  
 شبيه سازي و بررسي تاثير افزايش غلظت گوگرد و دماي خوراك بر روي عملكرد راكتوريونيفاينر پالايشگاه شيراز جهت گوگردزدايي  
 شبيه سازي واحد توليد پودر اكسيد تيتانيوم به روش كلريده  
شبيه سازي يك كلكتور خورشيدي چندمنظوره توسط ديناميك سيالات محاسباتي  
 شبيه سازي آزمايش افزايش حجم و تخليه در حجم ثابت براي تعيين بهترين نوع ومناسب ترين حجم گاز تزريقي  
 شبيه سازي امكان سنجي و اجراي ذخيره سازي گاز ترش در يكي از مخازن گازي ايران  
 شبيه سازي امكان سنجي و اجراي ذخيره سازي گاز در يكي از مخازن گازي ايران  
 شبيه سازي باتري سرب -اسيد در فرايند دشارژ با استفاده از روش ديناميك سيالات محاسباتي  
 شبيه سازي بازگرداني گاز دريكي ازمخازن گاز ميعاني جنوب غربي ايران با استفاده ازنرم افزار CMG  
شبيه سازي تبخير ناگهاني جريان ورودي به يك جداكننده فازي با استفاده از نرم افزار متلب  
 شبيه سازي ترموديناميكي يك سيكل تبريد جذب سطحي به كمك محيط سيمولينك نرم افزار مطلب  
شبيه سازي جذب همزمان دياكسيدكربن و سولفيد هيدروژن توسط محلول متيل دياتانول آمين در ستون ساختاري  
شبيه سازي جذب دي اكسيد كربن توسط محلول پتاسيم كربنات بوسيله ي تما سدهنده هاي غشائي الياف توخالي  
 شبيه سازي خطوط جريان آب اطراف برج خنك كننده نيروگاه در آب دريا  
 شبيه سازي ديناميك سيالات محاسباتي پارامترهاي عملياتي كوره دوار  
شبيه سازي ديناميك شبكه ي انتقال گازطبيعي با شبكه عصبي پسخور  
شبيه سازي ديناميكي اثرات دنباله حباب و خواص مايع برحبابهاي سري دريك برج حبابكار به كمك ديناميك سيالات محاسباتي  
. شبيه سازي ديناميكي تاثير جزء حجمي و چگالي فاز جامد بر ماندگي فازها در ستون هاي بستر سيال سه فازي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي  
 شبيه سازي ديناميكي تاثير سرعت گاز بر ماندگي فازها در ستون هاي بستر سيال سه فازي به كمك ديناميك سيالات محاسباتي  
شبيه سازي ديناميكي صعود يك حباب منفرد دريك برج حبابكاربه كمك ديناميك سيالات محاسباتي  
 شبيه سازي سه بعدي ناپاياي جريان خون درون آئورت به روش CFD  
شبيه سازي سه بعدي رسوب شير با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتي  
 شبيه سازي عملكرد غشاي كامپوزيت در سيستم تراوش تبخيري براي جداسازي اتانول از آب با استفاده از ديناميك سيالات محاسباتيCFD)  
شبيه سازي عددي انتقال حرارت همرفت طبيعي درفضاي بين يك سيلندر استوانه اي داغ و يك محفظه بسته مربعي سرد  
 شبيهسازي واحد شيرينسازي گاز طبيعي فازهاي 4 و 5 عسلويه و مطالعهي پارامترهاي موثر در تصفيه گاز  
 صمغ ها و كاربرد آنها در توليد فيلم ها و پوشش هاي زيست تخريب پذير  
 طراحي نرم افزارجهت تعيين بهترين رابطه تجربي رياضي براي توصيف فرآيند خشك شدن موادطبيعي  
 طراحي و مدلسازي عددي ميكروميكسر پيچشي غيرفعال براي كاربردهاي بيوشيميايي و بيوپزشكي  
طراحي و ساخت داربست چند لايه نانوفيبري كامپوزيتي پلي كاپرولاكتون به منظور رهايش پايدار پروتئين  
طراحي وساخت جمع كننده خورشيدي صفحه تخت پره داربا صفحه جاذب مخصوص وكنترل دماي خروجي براي خشك كن خورشيدي جابه جايي اجباري  
طراحي انتقال خطوط نفت سنگين و گازتكنولوژي هيدرات گازي  
طراحي بهينه و مدلسازي مبدل هاي كويل مارپيچي  
 طراحي بهينه يك واحد صنعتي بازيافت گوگرد با خوراك گاز اسيدي رقيق  
 طراحي خط توليد اتيلن گلايكول با روش كربوناسيون و برآورد اقتصادي آن  
 عوامل موثربرپايداري و نمودارفازي نانوسيالات  
 A CFD analysis of NDMA hydrogenation from mass transfer point of view  
 A comparative study on the performance of two full scale integrated biological systems (UASB-AS and ABFAS)treating an industrial estate wastewater  
A Comparison of Modeling Four Different Types of Wind Breakers on Cooling Towers Efficiency  
 A Correlation for the Thermal Conductivity of Liquid Hydrocarbons and Aromatics  
A Mining Waste as a Catalyst for the Upgrading of a Hardwood Chip Derived Pyrolysis Bio-Oil  
A Model for Evaporative Emissions from Fixed Roof Storage Tanks  
 A Model for Tyre Pyrolysis in Spouted Bed Reactors  
 A new algorithm that developed finite difference method for solving Laplace equation for a plate with four different constant temperature boundary conditions  
 A new design of AC-based ECT sensor to monitor sub-micron droplet distribution in cross-section of EHDA encapsulation chamber  
 A New Method for Calculation of Gas Condensate Well Productivity  
 A New Steps Sequence Table to Improve the Performance of the Jam Petrochemical H2-PSA Industrial Plant  
A novel carbon paste electrode for the potentiometric analysis of Cu2+ in water and soil samples  
 A Novel Equation of State Correlation for Solute Solubility in Supercritical Fluids  
A Novel Method for Acidity Decreasing of High TAN Crude Oils  
 A novel procedure for the synthesis of reactors network coupled with heat exchangers network (RHENS  
 A Perspective of Biomedicinal/Pharmaceutical/Drug Delivery and Anti-Inflammatory Potential of Chitin, Chitosan, and Their Derivatives  
 A rheological approach to investigate the shear rate effect on the viscosity of silicon carbide/engine coolant nanofluids  
 A Simple Dimensionless Time for Scaling Water Imbibition in Matrix-Fracture Systems  
 A Study of Peripheral Wind Breakers  
 Adjustment of pH value during gelling process of alginate beads in human cells encapsulation  
Adsorption of Asphaltenes and Resin Extracted from Brazilian Oil Fields onto Calcite Mineral Surface  
 Adsorption of cadmium, copper, nickel, zinc and lead from aqueous solution onto Astragalus gossypinus  
Adsorption of Cr (VI) from aqueous solution using activated carbon prepared from paper mill sludge by ZnCl2 activation  
An Experimental Design Approach for Investigating the Dispersion Effect of Commercial Oil Wax Inhibitors  
 An Experimental Study and Kinetic Modeling of Wheat Drying  
 

عضویت رایگان در خبرنامه

 
 
  با عضویت درخبرنامه مـدیران و ورود پست الکترونیــک خـود از مزایــای دریافـت لینــک دانلود رایگان فیلم کلاسها، همایـش ها ،لینک دانلود کتب مدیریتی و شرکت با تخفیف در کلاسـها و سمینارهای کوتاه مدت  بهره مند شوید
 
 

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک

 
 
برگشت به صفحه قبل
 
 
mini MBA های موسسه مشاوران

درباره مشاوران

مشاور تخصصی مدیریت

خدمات موسسه مشاوران

 
mini MBA مدیریت استراتژیک درباره موسسه مشاوران مدیریت استراتژیک MBA حرفه ای ( MBA یکساله )    
mini MBA استراتژی های رقابتی در بحران اعتبار مدارک MBA حرفه ای در دنیا    مدیریت پروژه سمینارهای mini MBA  
mini MBA بازاریابی،فروش،تبلیغات،برند حضور مشاوران در کنفرانس ها بازاریابی و فروش سمینارهای کوتاه مدت مدیریت    
mini MBA منابع انسانی افتخارات منابع انسانی بسته های آموزشی mini MBA    
mini MBA سلامت و پزشکی همکاران استراتژیک موسسه مشاوران مدیریت مالی اعتبار سنجی    
mini MBA نفت و گاز  و پتروشیمی فارغ التحصیلان مدیریت کیفیت و استانداردهای ایزو دوره های مدیریت سلامت    
mini MBA چهارم ارومیه مدیریت استراتژیک مصاحبه با فارغ التحصیلان تست شخصیت آنلاین کلنیک مشاوره مدیریت    
مشاوران مجری کنفرانس مدیریت MBA یکساله MBA حرفه ای ONE YEAR MBA-1 YEAR MBA دوره MBA کلاس MBA سمینار MBA کنفرانس MBA سمینار مدیریت مدیر مدیران